Pedagogisch project

Ons pedagogisch project bestaat uit 3 onderdelen:

1. “De Brug” als leefgemeenschap

2. “De Brug” als leergemeenschap

3. “De Brug” als geloofsgemeenschap

 

1.   De Brug als leefgemeenschap

 

Als kinderen in de Brug komen, hebben ze vaak al een ‘rugzakje’. Het minder goed kunnen leren, kan immers van veel factoren afhankelijk zijn. Sommige kinderen komen uit een moeilijke thuissituatie, anderen hebben een leerstoornis die ervoor zorgt dat hun ontwikkeling vertraagd verloopt, o.a. ADHD, ADD, ASS, DCD, dysfasie, hechtingsproblemen,…

Een kind dat niet ‘mee kan met de stroom’, voelt zich veelal ongelukkig, eenzaam en minderwaardig. Het kind zal ook buiten de school moeilijk contacten leggen en minder geneigd zijn tot het nemen van initiatieven.

Dit  kan ertoe leiden dat kinderen vastlopen in het onderwijs en helemaal niets meer leren. In De Brug beginnen de leerkrachten met het wegnemen van die leerspanningen. Al vele jaren proberen we via een kindvriendelijke opvang een warme sfeer te scheppen waarin het kind zijn gevoel van eigenwaarde herwint en waardoor het sterker wordt. Vanuit dat gevoel kan het kind weer vlotter en spontaner omgaan met vriendjes en leeftijdsgenootjes.

De Brug is een multiculturele school met een grote diversiteit aan kinderen en ouders. We streven er naar om alle kinderen gelijke kansen te geven. Omgaan met verschillende culturen mag geen bedreiging zijn maar een verrijking. Door elkaar beter te leren kennen, leren we elkaar ook beter begrijpen.

 

‘Geef een kind een pluim en het krijgt vleugels.’

 

In iedere leefgemeenschap zijn er afspraken nodig opdat het leven er voor iedereen aangenaam zou zijn. Die afspraken vind je terug in het schoolreglement. Het boekje “ Ik leef en leer in de Brug” is een eenvoudige wegwijzer voor de kinderen en hun ouders met concrete afspraken om het samen leven op school  vlotter te laten verlopen.

 

2.      De Brug als leergemeenschap

 

2.1  Het kind centraal

 

In ons streven naar kwaliteitsonderwijs staat het kind centraal. We willen de kinderen optimale ontplooiingskansen bieden. We zetten ons als team ten volle in door o.a.

-       in respect naar ieder kind toe te gaan

-       elk kind te aanvaarden in zijn ‘zijn’ en het positief te stimuleren

-       bijzondere zorg en aandacht te schenken aan de meest kwetsbare kinderen

-       het kind vormingskansen te bieden, aangepast aan zijn mogelijkheden waarbij we bijzondere zorg hebben voor de ‘kleinen’ (kansarmen, zwakkeren, …). We hebben aandacht voor

·         het totale kind (= hoofd, hart en handen). Een gelukkig kind dat in zichzelf kan geloven zal schools beter presteren

·         de diversiteit van elk kind

·         activiteiten die kinderen stimuleren om hun grenzen te verleggen (sport, wijkproject, musical, cultuur, openluchtklassen, ……..)

 

In het kader van de school als leef- en leergemeenschap kiezen wij ervoor om driejaarlijks op openluchtklas te gaan.. Die leefweek vinden wij als school zeer belangrijk. Dit is een zeer leerrijke ervaring, zowel voor de kinderen als voor de volwassenen. Voor de kinderen is het een week van zeer realistisch leren, voor de leerkrachten en therapeuten een opportuniteit om de kinderen nog beter, en op een andere manier te leren kennen. Wij doen er alles aan om deze week voor alle kinderen mogelijk te maken.

 

2.2  Een dynamische school met opdracht voor deskundigheid

 

-       Wij zoeken naar de sterke kanten en mogelijkheden van het kind.

-       We streven ernaar zowel kennis als vaardigheden als evenwaardige peilers te bevorderen.

-       Wij hebben een leerplan op maat van het kind: het individueel handelingsplan.

-       Als team streven we naar een verdere uitbouw en verbetering.

-       Wij staan open voor vernieuwing en houden voeling met de nieuwe methoden uit het gewoon onderwijs.

-       Pedagogische begeleiding en nascholing zijn voor ons belangrijke hulpmiddelen.

-       De leerkrachten en paramedici volgen regelmatig bijscholingen, waaronder BanaBa Buitengewoon onderwijs

 

Het is ons doel om zo handelingsgericht mogelijk te werken op school. Wij proberen de 7 uitgangspunten van HGW zo goed mogelijk na te streven.

 

-      Onderwijsbehoeften centraal

-      Wisselwerking en afstemming

-      De leerkracht doet er toe

-      Het “positieve” benutten

-      Constructief samenwerken

-      Doelgericht werken – handelen

-      Systematisch en transparant werken

 

Het is onze hoofdbekommernis om de kinderen het maximum van hun capaciteiten te leren gebruiken zodat zij, wanneer zij aan 13 jaar onze school verlaten, ofwel naar het BUSO ofwel naar het gewoon beroepsonderwijs kunnen gaan. Dit alles kan des te beter bereikt worden wanneer de problemen van het kind tijdig onderkend en verholpen worden.

Een kind dat buitengewoon onderwijs volgt, is een kind zoals alle anderen. Het heeft enkel een bijzondere aanpak nodig  opdat, wat het in aanleg heeft, tot volle bloei kan komen . De school voor buitengewoon onderwijs wil voor hen een open venster zijn naar de wereld en de mensen.

 

Wij zijn er bijzonder fier op dat velen van onze oud-leerlingen hun plaats vonden in de maatschappij. Ze werden ingeschakeld in het normale arbeidsproces en blijken een goede werkhouding te hebben. Maar boven alles maakt het ons gelukkig dat zij uitgroeien tot blije mensen, die geloven in hun eigen kunnen.

 

  

3.   De Brug als geloofsgemeenschap

 

We proberen dagelijks de Christelijke waarden doorheen het schoolgebeuren gestalte te geven, door de volgende activiteiten:

 

  1. Weekopeningen. Aansluitend bij het jaarthema, de jaarliturgie, de catechese of het leven thuis en op school, is er een kort moment waarop we samen zingen en bidden. De klassen worden daar beurtelings bij betrokken.
  2. Vijf maal per jaar verzorgen we samen met de kinderen een aangepaste, zinvolle viering.
  3. Elke klasdag begint met een kort gebedsmoment.
  4. Elk jaar hebben we op school een aangepaste Eerste Communie- en Vormselviering.
  5. Via vastenprojecten leren we de kinderen solidair te zijn met anders-bedeelden.

 

Zo roepen we de kinderen op om een vriend van Jezus te zijn. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan enkele evangelische waarden, die tevens de voor onze maatschappij noodzakelijke levenswaarden zijn, zoals:

-      eerlijkheid, hartelijkheid, verdraagzaamheid,

-      trouw aan het gegeven woord,

-      dankbaarheid en tevredenheid,

-      verantwoordelijkheid nemen en delen,

-      aandacht voor minderbedeelden, dichtbij en veraf,

-      voornaamheid in onze houding tegenover ouders, leerkrachten en medeleerlingen

 

We zijn blij ook kinderen van andere geloofsgemeenschappen te mogen verwelkomen. Als Katholieke school verwachten we dat ook zij deelnemen aan vieringen en catecheselessen. We stimuleren wederzijds respect en openheid rond ieders geloofsbeleving.